Servitutter

Servitutter gældende for Søholm
Pedersborg, den 20. maj 1967. Journ. nr. 17-6./67.

Servitutter gældende for udnyttelse, bebyggelse og beplantning m.v. af 75 parceller af ”Søholm” ved flg. Veje: Søhegnet, Søstien, Søvang, Søblink og Søleddet.

1. Udstykning
Parcellerne må ikke yderligere udstykkes, og vejadgang må ikke ske fra stamvejen og skal i øvrigt gokendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med byggeandragendet.

2. Parcellernes anvendelse
På de enkelte parceller må der kun opføres én beboelsesbygning med tilhørende garage- og udhusbygninger.

Der må ikke uden sognerådets særlige godkendelse indrettes mere en én lejlighed på hver parcel.
De ubebyggede arealer skal anlægges og vedligeholdes som have eller gårdsplads.
På ejendommen må ikke drives handel, transportvirksomhed, fabrik eller værksted, der må ej heller være lager eller oplagsplads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støj, røg, støv, lugt, rystelser, udseende eller på anden måde er til gene for én eller flere af de omkringboende.

Det er derimod tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder, når ikke ejendommens præg af beboelsesejendom derved brydes. Evt. erhvervsmæssig skiltning skal godkendes af kommunalbestyrelsen og skal under alle omstændigheder være af beskedent format.

3. Parcellernes hegning m.v.
Hegnslovens alm. Bestemmelser er gældende og derudover gælder følgende:

  • at låger ikke må åbnes udover vejareal,
  • at hegn mod vejareal og andet off. areal plantes mindst 30 cm fra skel,
  • at hegn mod vej- og andet off. areal og 5 meter ind langs naboskel kun må udføres som levende hegn eller stensætninger.

4. Bygningernes farveholdning
Udv. Bygningssider, vægge og sokler skal fremtræde i farver dannet af jordfarverne (okker, terra di sienna, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop) hvidt, sort eller nævnte farvers blanding samt i de naturlige træ- og teglfarver. Tage med hældning skal dækkes med sort eller blå eternitbølgeplader, for søgrundene tillades ved større hældning end 20 grader tegl, skifer eller andet tilsvarende, af kommunalbestyrelsen godkendt materiale.

5. Udnyttelsesgrad og etagehøjde
På søgrundene må der bygges i én etage med udnyttet tagetage, på de øvrige parceller må kun bygges med én etage. Der må, overalt hvor afløbsforholdene tillader det, indrettes kælder.
Det samlede etageareal må ikke overstige arealet af de nedenfor angivne byggezoner, incl. Garage- og udhusrum, men excl. kælderareal.

6. Bebyggelsens retning og placering på grundene
Byggelovens § 5, bygningsreglementets kap. 2 og 3 samt bygningsvedtægter giver alm. retningslinier for skelafstand, parkeringsplads, garage- og udhusbygninger m.v. og herudover fastsættes følgende bestemmelser, der gælder forud for de alm. retningslinier:

A. Parcellerne syd for de vest-øst gående bolgiveje
Bygningerne skal placeres mellem 5 og 15 meter fra nodskel. For rækkernes vestlige huse desuden 5 meter fra vestskel (mod stamvejen) og for de østlige huse 2,5 meter fra østskel.
Husene skal forsynes med sadeltag mellem 15 og 20. parallelt med vejen. Tagrendehøjde max 3,00 meter, målt fra vejkoten midt for grundens nord skel. Der må i fuldt bygningsprofil bygges i skel under forudsætning af, at bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 6.3 vedr. brandgavle respekteres.

Mindre garage- og udhusbygninger tillades opført med fladt tag (max. Hældning 1:40) under forudsætning af, at højden ikke overstiger 2,40 m.
Beboelseshusets nordre facade skal placeres mellem 5 og 5,5 meter fra nordskel mod vejen.

B. Parcellerne nord for de vest-øst gående boligveje
Bygningerne skal placeres mellem østskel og en linie 15 m vest herfor. På rækkernes østlige grunde dog mellem 2,5 og 17,5 m fra østskellet. Desuden skal de holdes 3 m fra suydskel (vejen) og 2,5 m fra nordskel. Beboelseshuset skal holdes mindst 2,5 m fra østskel.
Bygningerne skal forsynes med sadeltag mellem 15 og 20, dog med rygningen vinkelret på vejen. Evt. vinduer i nordgavlen skal være forsynet med uigennemsigtigt glas. Tagrendehøjde max. 3,2 m over det mod huset stødende terræn.

Mindre garage- og udhusbygninger kan forsynes med fladt tag (max. Hældning 1:40) når højden ikke overstiger 2,40 m.

C. Parceller mod Tuel sø
Bygningerne skal placeres indenfor følgende linier: for Søhegnet 18 og 20, Søstien 13, 18 og 20, Søvang 11 og 16 samt Søblink 11 mellem 2,5 og 15 m fra vestskel og 2,5 m fra vej- eller andet off. areal langs syd- eller nordskel.
For Søblink 18 og Søleddet 13, 15, 20 og 22 mellem 2,5 og 20 m fra vest skel, 2,5 m fra vej eller off. areal langs nord- eller syskel.
Beboelsesbygninger skal holdes 2,5 m fra naboskel.
Garage- og udhusbygninger må indenfor byggezonen bygges i skel, når højden fra gulv til overkant af tag ikke overstiger 2,4 m.
Stuegulvhøjden må ikke være højere end 0,6 m over vejkoten midt udfor grundens vestskel og gulvet i en udnyttet tagetage må ikke være højere end 3,00 m over samme punkt.

7. Påtaleret
Kommunalbestyrelsen og en eventuelt af kommunalbestyrelsen godkendt grundejerforening og påtaleberettiget.


Seneste nyt

maj 6, 2024
Orientering omkring tilbagerulning af plejeplan på Vild Med Vilje arealet