Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Beboerforeningen Søholm.

Foreningens formål er at lade beboernes ønsker optræde med større vægt ved henvendelser udadtil og indadtil, at formidle en årlig sammenkomst blandt beboerne, at formidle interessegrupper og i det hele taget at virke for varetagelse af fælles interesser for ejerne af de ejendomme, som er solgt af Pedersborg kommune under betegnelsen Søholmudstykningen.

§ 2
Som medlem kan optages enhver som ejer en ejendom i Søholmudstykningen eller eventuelt dennes lejer.

Medlemskontingentet betales forud og fastsættes af den årlige generalforsamling.

§ 3
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt indenfor medlemskredsen og konstituerer sig  på det første møde efter generalforsamlingen med formand, kasserer sekretær og menige medlemmer. Sekretæren fører protokollen over de på generalforsamling og bestyrelsesmøderne trufne beslutninger. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over foreningens udgifter og indtægter. Regnskabet følger regnskabsåret. Bestyrelsen træffer alle normale og sædvanlige beslutninger til fremme af foreningens formål, afholder de nødvendige udgifter, samt ordner foreningens almindelige forretninger.

Bestyrelsen tegner i en hver henseende foreningen. Alle afgørelser træffes simpel stemmeflerhed.

§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Hvert år i maj måned afholdes generalforsamlingen på det af bestyrelsen valgte sted. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen kræver det, eller hvis ¼ af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Varslingsfristen er den samme som ved almindelig generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Således 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges i lige år. Og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten og revisorsuppleanten vælges dog 1 år ad gangen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forgangne år.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Valg af bestyrelse og hvert anden år revisor.
  5. Valg af suppleant til bestyrelsen og revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde skriftlig senest 3 dage før generalforsamlingen.

Enhver afstemning sker ved håndsoprækning af de fremmødte, idet det er tilladt at stemme ifølge skriftlig fuldmagt. Bestyrelsen kan dog forlange skriftlig afstemning.

§ 5
Forslag til ændringer og tilføjelser til disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling og til deres vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 6
Foreningen kan kun opløse, når mere end 2/3 af de fremmødte på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning skal der samtidig træffes beslutning om anvendelsen af foreningen formue.
Således vedtaget den 1/6-1981 og revideret den 29/5-2008


Seneste nyt

maj 6, 2024
Orientering omkring tilbagerulning af plejeplan på Vild Med Vilje arealet