Generalforsamling 2006

Formand Uffe Jensen åbnede generalforsamlingen. Jørgen Judson blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene og dermed lovlig.

Formanden berettede følgende:
Jeg vil starte med at sige, endnu et stille år i Beboerforeningen. Desværre alt for stille set med Foreningens øjne, idet vi stadig har nogle udeståender i forhold til Sorø: Kommune. Specielt er vi jo meget spændte, hvad angår rensningsanlægget. I juli måned svarede Kommunen os, at vi ville blive kontaktet, så snart Kommunen havde bestemt sig for, hvordan området bedst kunne anvendes, set med Kommunens øjne. Foreningen spurgte i et brev den 26 marts i år om status på området, men har endnu ikke fået svar. Peter har talt med Søren Godtfredsen, men han har ikke noget bud i øjeblikket. Der regnes vist nok på, hvad en oprydning vil koste, og om hvor mange der evt. kan blive plads til.

Indkørslen til området vil blive beplantet i løbet af foråret – det må være snart og fortovet er heller ikke glemt. Dog kan det ikke umiddelbart oplyses, hvor langt oppe eller nede det står på den prioriterede liste.

Foreningen har også i det forgangne år gennemført et par arrangementer, nemlig vores Skt. Hans bålfest, hvor der deltog en gruppe fra “de lokale spejdere”. De stod for snogbrød m.m. – desværre for dem gav denne reklame ikke nogen tilgang – gruppen er nu lukket. Familiedagen blev abet i godt vejr – desværre var der ikke så mange b0rn/voksne fra starten, men det kom der heldigvis efterhånden, så der blev leget og den sædvanlige fodboldkamp blev også spillet. Jeg mener, at det var ungdommen, der sejrede. Ved grill-arrangementet var teltene fyldte, og det blev som sædvanligt en hyggelig aften. Og så var der god opbakning ved oprydningen dagen efter.

Vores “buskmand”, Niels, havde sammen med Stig Egede fra Akademiet “Sø og skovsyn” den 18 november, hvor man også snakkede om tårn og manglende bænk. Det blev her aftalt, at Foreningen opsætter bænk ved bålpladsen og jævnligt tilser Fugletårnet. Her skal det også nævnes, at Akademiet har indgået en aftale om rydning af et nærmere bestemt område for enden af Søstrædet. Denne står den nye ejer selv for.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren Niels Pavlak forelagde regnskabet hvor man blandt andet kunne se at vi har 98 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

Formanden Uffe Jensen og Kasserer Niels Pavlak var på valg.

Begge blev genvalgt.

Til suppleant og revisor blev Kurt Petersen og Jørgen Judson valgt.

Der var en del indkommen forslag.
Man klagede over rækværket på trappen som trænger til udskiftning, og over fortovenes beskaffenhed på Søhegnet og Stamvejen. Endelig trænger stien på Veddebanen meget til nyt grus mellem Apotekervej og Ottesvej.
Foreningen vil rette en fornyet klage til kommunen.

Der blev spurgt om hvornår den påbegyndte rydning på stien mellem Søstrædet og søen forsætter.
Foreningen vil indkalde til en plejedag lige før Skt. Hans hvor der vil være brug for nogle frivillige til at slæbe det afskårne træ ned til Skt. Hans bålet.

Der var stillet forslag om udlejning af foreningens telte og buskrydder.
Bestyrelsen indstilling, om at stoppe udlåning af teltene på grund af dårlige erfaringer og at låne buskrydderen ud fordi den er særdeles farligt værktøj i ukyndige hænder, blev vedtaget.

Der var forskellige forslag om hastigheds dæmpning på Stamvejen.
Man blev enige om, at der vil blive lavet et opslag til ophængning til spejderhuset, således borgere der ikke boer i vort område vil blive bekendt med vore ønsker. Endelig må beboerne i Søholmudstykningen også selv udvise ansvarsfølelse og overholde færdselsreglerne.

Der var stillet forslag om at foreningen skulle anskaffe en trailer til at udlåne til medlemmerne.
Det blev afvist, dels på grund af forsikringsmæssige og administionsmæssige årsager.

Der blev stillet et forslag om nye fodbold mål til børnene. Bestyrelsen vil undersøge sagen nærmere.
Med hensyn til ridning på stien er Akademiet stilling at det er tilladt at fører hestene på stien. Formanden har desuden haft kontakt med den nye ejer af rideskolen på Søbredden og de aftalte at mødes i den nærmeste fremtid. Endelig skal der også tages kontakt med ejerne af de islandske heste på Fuldbyvej.

Under eventuelt blev der stillet forslag om, at der bliver opstillet et toilet, når der er familiedag til værdige trængende medlemmer.

Der kom også et forslag at foreningen sørger for at genoptrykke servitutterne for Søholm området ved først givne lejlighed.

Således opfattet og refereret
Claus Brun


Generalforsamling 2006TILBAGE